Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την Προμήθεια ΗΥ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών και επιστημονικών λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών του ΕΜΠ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 859.224,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 692.922,58 €, Φ.Π.Α.:166.301,42 €).
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2020ΣΕ04600044).

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF