Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ είναι μία από τις πέντε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών του ΕΜΠ, μελετά και εισηγείται προγράμματα οικονομικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων του ΕΜΠ και των αναπτυξιακών προγραμμάτων του. Διερευνά τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, καθώς και την δυνατότητα χρηματοδότησης από άλλες πηγές, κληροδοτήματα, έσοδα εκ συνεργασιών, επιδοτήσεις Κοινοτικών Ταμείων κλπ. Παρακολουθεί και αναλύει τις δαπάνες του Ιδρύματος και εισηγείται τρόπους κατανομής των προβλεπόμενων εσόδων προς κάλυψη των επί μέρους δαπανών. Παρέχει υποστήριξη σε θέματα προμηθειών, φροντίζει για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος και προγραμματίζει τις εκταμιεύσεις ώστε αυτές να κινούνται μέσα στα πλαίσια των διαθεσίμων. Ασκεί προληπτικούς και κατασταλτικούς διαχειριστικούς ελέγχους, για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη για την έκδοση της μισθοδοσίας του Προσωπικού.

Αποτελείται από επτά Τμήματα:

   1) Τμήμα Προϋπολογισμού

   2) Τμήμα Προμηθειών

   3) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών

   4) Τμήμα Χρηματικού και Ταμείου

   5) Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας

   6) Τμήμα Μισθοδοσίας

   7) Τμήμα Λογιστηρίου

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών βρίσκεται υπό την εποπτεία του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης είναι η Κα Ελένη Μπατζιά. Στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας είναι διαθέσιμες πληροφορίες για το αντικείμενο και το προσωπικό της, ανακοινώσεις, διακηρύξεις διαγωνισμών, έντυπο υλικό, καθώς και οι προϋπολογισμοί του Ιδρύματος.