Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας μεριμνά για την καταγραφή, εκκαθάριση, αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιών που καταλείπονται στο ίδρυμα για την εκπλήρωση ορισμένων σκοπών με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες, δωρεές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ως και για την οικονομική διαχείριση των περιουσιών αυτών για την εκπλήρωση των σκοπών, υπέρ των οποίων έχουν ταχθεί. Μεριμνά για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στο Ίδρυμα χωρίς να έχει ταχθεί ορισμένος σκοπός από τον διαθέτη ή δωρητή. Μεριμνά για την καταγραφή, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση  της κινητής περιουσίας του Ιδρύματος, όπως η διαχείριση των αξιόγραφων και των λοιπών κινητών αξιών που ανήκουν στην ίδια περιουσία του ιδρύματος. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για κάθε θέμα που ανάγεται στην αποδοχή ή αποποίηση των κληρονομιών, καταπιστευμάτων και κληροδοσιών, ως και την σύναψη των συμβάσεων δωρεών. Μεριμνά για τη έρευνα και τον έλεγχο των τίτλων κυριότητας των καταλειπομένων περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων), για την έκδοση και μεταγραφή των πράξεων που απαιτούνται για την απόκτηση κυριότητας από το Ίδρυμα, ως και για τη λήψη συντηρητικών μέτρων. Καταρτίζει το κτηματολόγιο του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και φροντίζει για την διαρκή ενημέρωσή του με κάθε επερχόμενη μεταβολή. Εισηγείται για κάθε θέμα που ανάγεται στην αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιών σύμφωνα με τον σκοπό των διαθετών ή δωρητών, την κείμενη νομοθεσία και τις ειδικότερες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ιδρύματος. Μεριμνά για την εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών για την επωφελέστερη αξιοποίηση των ως άνω περιουσιών και για την υποβολή των μελετών αυτών στα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, μαζί με σχετικές εισηγήσεις. Μεριμνά για την έγκαιρη προκήρυξη των διαγωνισμών για την εκμίσθωση των ακινήτων, κατάρτιση και δημοσίευση των σχετικών διακηρύξεων, εισήγηση στα αρμόδια όργανα για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος των διαγωνισμών, κατάρτιση και υπογραφή των μισθωτηρίων συμβάσεων, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του αρχείου φακέλων μισθωτών ακινήτων, επιδίωξη αναπροσαρμογής των μισθωμάτων (εξωδίκως ή δικαστικώς). Μεριμνά για την πιστή τήρηση των όρων των μισθωτηρίων συμβάσεων από τους μισθωτές. Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση των ακινήτων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Συντήρησης και Προστασίας των Εγκαταστάσεων. Διαχειρίζεται την κινητή περιουσία σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων του ιδρύματος.  Τηρεί μητρώο αξιόγραφων και το ενημερώνει συνεχώς με όλες τις μεταβολές. Μεριμνά για την άσκηση των δικαιωμάτων του ιδρύματος σε περίπτωση χορήγησης νέων μετοχών από εταιρείες, των οποίων οι μετοχές έχουν περιέλθει στο Ε.Μ.Π.  Παρακολουθεί τις κληρώσεις των ομολογιών. Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον εντοπισμό και εξασφάλιση της νομής και κατοχής των καταλειπομένων περιουσιακών στοιχείων. Μεριμνά για την έγκαιρη και νόμιμη είσπραξη όλων των απαιτήσεων και δικαιωμάτων, που περιέχονται στις κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες και δωρεές. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, ως και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων εναντίον των καθυστερούντων οφειλετών. Παρακολουθεί τις φορολογικές υποχρεώσεις των κληρονομιών, κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών, μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού και την εκτέλεσή τους και εισηγείται για την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση αυτών, όταν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η βούληση του διαθέτη ή δωρητή.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που απαρτίζει το εν λόγω τμήμα:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εσωτερικό τηλέφωνο E-mail
Μαλιώτου Παναγιώτα
Αναπλ. Προϊσταμένη
2890
Τσίτσιρας Χαράλαμπος
1842

** εαν καλείτε από τηλεφωνική γραμμή εκτός του Ιδρύματος  θα χρειαστεί να βάλετε το πρόθεμα το πρόθεμα (210-772) π.χ 2107723418