Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Προϋπολογισμού

Το Τμήμα Προϋπολογισμού συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του ετησίου τακτικού προϋπολογισμού καθώς και αυτών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, κληροδοτημάτων, ιδίων πόρων κλπ. και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή τους για έγκριση ή τροποποίηση. Παρακολουθεί την εκτέλεση των προϋπολογισμών και υποβάλλει προτάσεις για τροποποιήσεις σε περίπτωση αποκλίσεων. Επιμελείται και εισηγείται για την έγκριση των αιτουμένων δαπανών από τα αρμόδια όργανα και διεκπεραιώνει τις εγκριτικές αποφάσεις. Κατανέμει τα εγκεκριμένα ποσά δαπανών στους λογαριασμούς δαπανών των αποφάσεων της Συγκλήτου και των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, κατόπιν αποφάσεως του Πρυτανικού Συμβουλίου. Επιμελείται για την παροχή βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών του Ιδρύματος. Εισηγείται για τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για την έγκαιρη χρηματοδότηση του ιδρύματος από το κράτος και τους άλλους αρμόδιους φορείς. Παραλαμβάνει αιτήσεις δαπανών εκ των μη κατανεμηθέντων κονδυλίων και μεριμνά για την έγκρισή τους. Αναλύει τη διαμόρφωση των δαπανών κατά τα προηγούμενα έτη κατά δραστηριότητα και παρέχει σχετικά στοιχεία στην κεντρική διοίκηση, τα τμήματα και τις διοικητικές υπηρεσίες. Ενημερώνει τα αρμόδια όργανα τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης για την πορεία των προϋπολογισμών, όσο και κατά το τέλος αυτής συντάσσοντας τον απολογισμό εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που απαρτίζει το εν λόγω τμήμα:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εσωτερικό τηλέφωνο E-mail
Πασχαλίδου Αντιγόνη
Αναπλ. Προϊσταμένη
3418
Τζιγάνη Μαριάνθη
1093

* εαν καλείτε από τηλεφωνική γραμμή εκτός του Ιδρύματος  θα χρειαστεί να βάλετε το πρόθεμα (210-772) π.χ 2107723418