Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Προμηθειών

Tο Τμήμα Προμηθειών επιλαμβάνεται των πάσης φύσεως προμηθειών του Ιδρύματος, βάσει των μελετών και των προδιαγραφών που συντάσσουν τα αρμόδια τμήματα ή η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Συγκεντρώνει τα υποβαλλόμενα αιτήματα, επεξεργάζεται και καταρτίζει ετήσια προγράμματα προμηθειών και τα υποβάλλει για έγκριση στα αρμόδια όργανα. Μεριμνά για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. Μεριμνά για την διενέργεια των μειοδοτικών διαγωνισμών προμηθειών ως και για την σύνταξη, υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.Προβαίνει σε διερεύνηση της αγοράς και παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με τους προμηθευτές, τις τιμές κλπ.  Μεριμνά για την εισαγωγή και εκτελωνισμό των εφοδίων που εισάγονται από το εξωτερικό και για την χορήγηση δασμολογικών απαλλαγών. Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά, τηρεί αποθήκη αγοραζομένων κοινών υλικών (π.χ. φωτοτυπικό χαρτί, γραφική ύλη, κλπ) και τα χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους. Τηρεί αρχείο αγορών, συμβάσεων αγορών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και εγγυητικών επιστολών, που αφορούν τις προμήθειες. Μεριμνά για την εισαγωγή των αγοραζομένων ειδών στο ίδρυμα και για την παραλαβή τους από τις επιτροπές παραλαβής οργάνων και λοιπών υλικών. Μεριμνά για την έγκαιρη, πλήρη και ακριβή καταγραφή στο βιβλίο απογραφής των μη αναλωσίμων υλικών που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του ιδρύματος. Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε θέμα που αφορά στην παραλαβή, διαχείριση, εκποίηση καταστροφή αχρήστου και γενικά κάθε είδους υλικού των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Συντάσσει και υποβάλλει στα αρμόδια όργανα απολογιστικά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων προμηθειών.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που απαρτίζει το εν λόγω τμήμα:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εσωτερικό τηλέφωνο E-mail
Μπατζιά Ελένη
Αναπλ. Προϊσταμένη
3358
Καρανάσιος Στέφανος
4033
Κικιοπούλου Αναστασία
1841
Σαμαρά Χριστίνα
4049
Συρακιώτη Ελένη
2024
Λαμπροπούλου Άννα
4157
Λάζαρης Ευστάθιος
1816

* εαν καλείτε από τηλεφωνική γραμμή εκτός του Ιδρύματος  θα χρειαστεί να βάλετε το πρόθεμα (210-772) π.χ 2107723418