Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Χρηματικού και Ταμείου

Το Τμήμα Χρηματικού και Ταμείου μεριμνά για τη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευθύνεται για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής και την αποδέσμευση του διαθέσιμου ορίου. Σε περίπτωση παροχής δικαιωμάτων διαχείρισης παγίας προκαταβολής στα τμήματα, παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών και την τήρηση των ορίων καθώς και την ταχεία έκδοση ενταλμάτων πληρωμής. Αποστέλλει ειδοποιήσεις στους υπολόγους για είσπραξη των ενταλμάτων. Τηρεί μητρώο υπολόγων και αρχείο δικαιολογητικών των ενταλμάτων. Παρακολουθεί τα διατιθέμενα χρήματα του ιδρύματος στις τράπεζες καθώς και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις δαπανών και καταστρώνει το πρόγραμμα μετρητών. Ρυθμίζει τις εγκρίσεις δαπανών στα πλαίσια των διαθεσίμων του Ιδρύματος. Παραλαμβάνει τα αντίγραφα των λογαριασμών των τραπεζών προς έλεγχο και συμφωνία και προβαίνει στην σύνταξη της κατάστασης χρηματικής κίνησης του μηνός βάσει των αναλυτικών καθολικών και λογαριασμών δαπανών και εσόδων. Ελέγχει, πριν από τη εξόφληση, τα χρηματικά εντάλματα και τους άλλους τίτλους πληρωμής, όσον αφορά το νόμιμο και το έγκυρο των εντελλομένων δαπανών. Αποστέλλει στους δικαιούχους ειδοποιήσεις για το ποσό που πρόκειται να εισπραχθεί και ελέγχει τα πιστοποιητικά και τα λοιπά έγγραφα νομιμοποίησής τους. Τηρεί τις ημερήσιες ταμειακές καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών, φυλάσσει τα σχετικά παραστατικά και τα υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Ενεργεί την είσπραξη των εσόδων, την πληρωμή των εξόδων, αποστέλλει τα μετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος και προβαίνει στη συμφωνία ταμείου. Συντάσσει καταστάσεις για τις κρατήσεις που έγιναν υπέρ του δημοσίου και τρίτων, σχετικά με κάθε εξοφληθέντα τίτλο πληρωμής. Μεριμνά για την απόδοση των κρατήσεων μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος, ως και για την αποστολή στα ασφαλιστικά ταμεία αντιγράφων των μισθοδοτικών και λοιπών καταστάσεων με σχετικά γραμμάτια καταβολής των υπέρ αυτών κρατήσεων από τα εντάλματα που έχουν εξοφληθεί. Φροντίζει για την αγορά και επικόλληση στα βιβλιάρια των μισθωτών των ενσήμων του Ι.Κ.Α και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών. Μεριμνά για τη διασφάλιση των χρημάτων, των αξιών και των ενσήμων. Μεριμνά για την αποστολή στη μηχανογραφική υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας των στοιχείων που χρειάζονται (μαγνητικές ταινίες κλπ.) για την πίστωση των τρεχούμενων λογαριασμών των μισθοδοτούμενων. Μεριμνά για την αποστολή των μισθοδοτικών καταστάσεων στο Ταμείο Πληρωμών Αθηνών, την εξόφλησή τους, και την κατάθεση του χρηματικού προϊόντος σε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα. Παραλαμβάνει τα χρήματα για την πληρωμή της μισθοδοσίας από το Δημόσιο Ταμείο και φροντίζει για τις πληρωμές των αποδοχών.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που απαρτίζει το εν λόγω τμήμα:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εσωτερικό τηλέφωνο E-mail
Μαυρομαρά Μαρία
Αναπλ. Προϊσταμένη
1814
Κυρίτση Χρύσα
1090
Αυγερινού Γεωργία
1817
Ζορμπά Μάγδα
1815
Τασάκου Στέλλα
1840

* εαν καλείτε από τηλεφωνική γραμμή εκτός του Ιδρύματος  θα χρειαστεί να βάλετε το πρόθεμα (210-772) π.χ 2107723418