Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Μισθοδοσίας

Το Τμήμα Μισθοδοσίας τηρεί το μισθολογικό μητρώο του προσωπικού όλων των κατηγοριών και καταχωρεί τις, μέσω των Τμημάτων Διδακτικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού και ΕΔΤΠ, εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις.  Συντάσσει τα δελτία μεταβολών για τον Η/Υ, φροντίζει για εκτύπωση της μισθοδοσίας και προβαίνει στους σχετικούς ελέγχους.  Παρέχει στο οικείο τμήμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές που αφορούν στη μισθοδοσία για τη ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος (αλλαγή φορολογικής κλίμακας κλπ.).  Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πληροφορικής για την ευρύτερη προσαρμογή των προγραμμάτων σε περίπτωση αλλαγών των κανόνων υπολογισμού της μισθοδοσίας.  Ενημερώνει τις μισθολογικές μερίδες και εκδίδει τα πιστοποιητικά αποδοχών και τις καταστάσεις φόρου εισοδήματος.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που απαρτίζει το εν λόγω τμήμα:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εσωτερικό τηλέφωνο E-mail
Ανδρικόπουλος Νικηφόρος
Αναπλ. Προϊστάμενος
1968
Φίλιππας Γεράσιμος
1822
Μουτζουρίδη Αγγελική
4166
Ρούσσος Γιάννης
1858
Πανουσόπουλος Νικόλαος
3357
Καλιβρούση Τόνια
1823

* εαν καλείτε από τηλεφωνική γραμμή εκτός του Ιδρύματος  θα χρειαστεί να βάλετε το πρόθεμα (210-772) π.χ 2107723418