Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Θέμα:Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολήςπροσφορών του εν εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού», α/α ΕΣΗΔΗΣ 133488 (Τμήμα 1), 133527 (Τμήμα 2)

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF