Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος Αποθήκευσης Δεδομένων.

Κριτήριο Ανάθεσης αποτελεί η Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 43.752,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.283,87€, ΦΠΑ 24%: 8.468,13€)

TELIKO_DIAKIRIXI_ΜΕ_PSIF_ADAM.pdf

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF