Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, αναβάθμισης και βαθμονόμησης εργαστηριακών οργάνων για τις ανάγκες της σχολής Χημικών Μηχανικών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2.β.γγ. του άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, αναβάθμισης καιβαθμονόμησης εργαστηριακών οργάνων για τις ανάγκες της σχολής Χημικών Μηχανικών.

Πρόσκληση INTERLAB.pdf

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF