Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των Ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
Ημ/νια Διενέργειας: Πέμπτη 23-12-2021
Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 111.815,83€ συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 90.174,06€, ΦΠΑ 24%: 21.641,77€)

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα το αντίστοιχο αρχείο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 21PROC009646721

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF