Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την «Μίσθωση ενός (1) έγχρωμου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος μεγάλης παραγωγής εξειδικευμένων εκτυπώσεων για διάστημα δώδεκα (12) μηνών για τις ανάγκες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21PROC009717593

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF