Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041)

21PROC009753424 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF