Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Άρθρου 118 του ν. 44122016 γαι την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21PROC009786659

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF