Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 56191/01-12-2021 Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Aνοικτή Διαδικασία Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών του ΕΜΠ»

Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 56191/01-12-2021 Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Aνοικτή Διαδικασία Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών του ΕΜΠ»

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21PROC009811096

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF