Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 23611/24-05-2022 για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και προμήθεια υλικών για τα μηχανήματα και τα δίκτυα κλιματισμού των κτηρίων του Ιδρύματος

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και προμήθεια υλικών για τα μηχανήματα και τα δίκτυα κλιματισμού των κτηρίων του Ιδρύματος.

Διακήρυξη Αρ.Πρωτ. 23611/24-05-2022 22PROC010615385

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

ANAKOINΩΣΗ 22PROC010652870

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF