Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, Α3 κι ειδικού χαρτιού (Παπύρου) προς την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Ε.Μ.Π. για διάστημα τριών (3) μηνών