Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ΄αρ. πρωτ. 34079/18-07-2022 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.    
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF