Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 61935/12-12-2022 για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Αντικατάσταση Συστήματος Ελέγχου Φορείου Πειραματικής Δεξαμενής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών».  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την αντικατάσταση του Συστήματος Ελέγχου Φορείου της Πειραματικής Δεξαμενής που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί του διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση Συστήματος Ελέγχου
Φορείου Πειραματικής Δεξαμενής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» [Αριθμός
Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 61935/12-12-2022, Συστημικός Αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180011].

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF