Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας για την αντικατάσταση αντίστοιχων καμμένων λαμπτήρων των φωτιστικών στους χώρους του Ιδρύματος. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 31531000-7 Λαμπτήρες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.999,61 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία πλέον ΦΠΑ: 32.257,75 ευρώ, ΦΠΑ 24%: 7.741,86 ευρώ).

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF