Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. 10454/03-03-2023 για την «Αντικατάσταση Συστήματος Ελέγχου Φορείου Πειραματικής Δεξαμενής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την αντικατάσταση του
Συστήματος Ελέγχου Φορείου της Πειραματικής Δεξαμενής που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Ανακοίνωση επί της υπ’ αριθμ. 10454/03-03-2023 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση Συστήματος Ελέγχου Φορείου Πειραματικής Δεξαμενής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186818)

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ’ αριθμ. 10454/03-03-2023 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση Συστήματος Ελέγχου Φορείου Πειραματικής Δεξαμενής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ186818)

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF