Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 22619/10.05.2023 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης,
αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης για δύο (2) έτη.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF