Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 23782/18-05-2023 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Συστήματος Ελέγχου Φορείου Πειραματικής Δεξαμενής»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την αντικατάσταση του Συστήματος Ελέγχου
Φορείου της Πειραματικής Δεξαμενής που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF