Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

2. Μετοχές

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι μετοχές τραπεζών αναφέρονται σε μετοχές που ανήκουν στα χαρτοφυλάκια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η διακύμανση της τιμής των μετοχών καταγράφεται από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας ανά μήνα και τα στοιχεία παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράμματα, ώστε να διευκολύνεται το Ίδρυμα σε περιπτώσεις αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου του.
Επισυνάπτονται πίνακες με τον αριθμό των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Τραπέζης Ελλάδος ανά Κληροδότημα και Δωρεά και η αποτίμηση της αξίας την 1η.5.2013 και την 31η.5.2013.
Η διακύμανση του συνόλου των Μετοχών της ΕΤΕ και της Τράπεζας Ελλάδος από την 31η 12.2007 έως την 2η.1.2013 αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Διακύμανση Μετοχών της ΕΤΕ και της Τράπεζας Ελλάδος από 31/12/2007 έως 02/01/2013

  2.2 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ε.Τ.Ε. την 22.7.2009

Την 22.7.2009 αποφασίστηκε η συμμετοχή του Ε.Μ.Π. στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας με την αγορά 24.864 νέων μετοχών με κόστος αγοράς 280.963,20 €.

Η χρηματιστηριακή αξία των Τραπεζικών Μετοχών την 15η Ιανουαρίου 2010 (μετά τη συμμετοχή του Ε.Μ.Π. την 22.7.2009 στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Τ.Ε. ήταν συνολικά 3.211.138,27 €. Η χρηματιστηριακή αξία των Μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ήταν 2.604.293,67 € και της Τραπέζης Ελλάδος ήταν 606.836,60 €).

  2.3 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ε.Τ.Ε. την 27.9.2010

Στις 27.9.2010 αποφασίστηκε η συμμετοχή του Ε.Μ.Π. στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας με την αγορά 70.936 νέων μετοχών με κόστος αγοράς 368.867,20€.

Η χρηματιστηριακή αξία των Τραπεζικών Μετοχών την 17η Δεκεμβρίου 2010 (μετά τη συμμετοχή του Ε.Μ.Π. την 29η 9.2010 στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ήταν συνολικά 1.944,624,64 €. Η χρηματιστηριακή αξία των Μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ήταν 1.546.025,44 € και της Τραπέζης Ελλάδος ήταν 398.599,20 €

Από το έτος 2009 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας δεν δίνει μερίσματα στους μετόχους της.

  2.4 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ε.Τ.Ε. 6ος/2013

Με την υπ’ αριθμ. 301/4.6.2013 Πράξη Πρύτανη εγκρίθηκε η συμμετοχή των τεσσάρων Δωρεών και Κληροδοτημάτων του Ε.Μ.Π. που διαθέτουν μετοχές στην Ε.Τ.Ε. στην προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως ακολούθως:

  1. Την πώληση όλων των δικαιωμάτων των μετοχών που διαθέτουν τα Κληροδοτήματα και Δωρεές α) ΑΒΕΡΩΦ 16ο, β) Δ. ΘΩΜΑΪΔΗ, γ) Σ. ΧΛΩΡΟΥ και δ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ συνολικού αριθμού 22.471 στην τιμή ανά δικαίωμα που θα καθοριστεί κατά την ημερομηνία πώλησής τους.

  2. Την πίστωση των εσόδων που θα προκύψουν από την πώληση των δικαιωμάτων στους αντίστοιχους λογαριασμούς όψεως Δωρεών και Κληροδοτημάτων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα για το κάθε Κληροδότημα χωριστά.

Στους Πίνακες 2.5 και 2.6 αντίστοιχα φαίνεται o αριθμός των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και της Τράπεζας Ελλάδας, καθώς και η χρηματιστηριακή αξία αυτών της Εθνικής Τράπεζας την 1.5.2013 και την 31.5.2013, προ και μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών με συνένωση αυτών σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές (reverse split).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5

Αποτίμηση μετοχών Ε.Τ.Ε, Τ.Ε την 1η.5.2013

Κληροδότημα - Δωρεά Αριθμός Μετοχών Ε.Τ.Ε. Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Ε.Τ.Ε. την 1.5.2013 (τιμή μετοχής 0,635€) Αριθμός Μετοχών Τραπέζης Ελλάδος Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Τραπέζης Ελλάδος την 1.5.2013 (τιμή μετοχής 13,50€)
ΑΒΕΡΩΦ 16ο
95.000
60.325.00
5.873
79.285,50
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
22.000
13.970,00
1.420
19.170,00
ΘΩΜΑΪΔΗ ΔΩΡΕΑ
14.000
8.890,00
1.267
17.104,50
ΚΥΡΙΑΖΗ
0,00
3.360
45.360,00
ΧΛΩΡΟΥ
93.713
59.570,76
1.420
19.170,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α
224.713
142.692,76
13.340
180.090,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6

Αποτίμηση μετοχών Ε.Τ.Ε, Τ.Ε την 31η.5.2013

Κληροδότημα - Δωρεά Αριθμός Μετοχών Ε.Τ.Ε. Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Ε.Τ.Ε. την 31.5.2013 (τιμή μετοχής 5,30€) Αριθμός Μετοχών Τραπέζης Ελλάδος Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Τραπέζης Ελλάδος την 31.5.2013 (τιμή μετοχής 14,60€)
ΑΒΕΡΩΦ 16ο
9.500
50.350.00
5.873
85.745,80
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
2.200
11.660,00
1.420
20.732,00
ΘΩΜΑΪΔΗ ΔΩΡΕΑ
1.400
7.420,00
1.267
18.498,20
ΚΥΡΙΑΖΗ
0,00
3.360
49.056,00
ΧΛΩΡΟΥ
9.371
49.666,30
1.420
20.732.00
Σ Υ Ν Ο Λ Α
22.741
119.096,30
13.340
194.764,00

Στον Πίνακα 2.7 αποτυπώνεται o αριθμός των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και της Τράπεζας Ελλάδας κατά την 30η.6.2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7
Αποτίμηση μετοχών Ε.Τ.Ε, Τ.Ε την 30η.6.2020

Κληροδότημα - Δωρεά Αριθμός Μετοχών Ε.Τ.Ε. Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Ε.Τ.Ε. την 30.6.2020 (τιμή μετοχής 1,248€) Αριθμός Μετοχών Τραπέζης Ελλάδος Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Τραπέζης Ελλάδος την 30.6.2020 (τιμή μετοχής 12,64€)
ΑΒΕΡΩΦ 16ο
63
78,62
5.873
74.234,72
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
14
17,47
1.420
17.948,80
ΘΩΜΑΪΔΗ ΔΩΡΕΑ
9
11,23
1.267
16.014,88
ΚΥΡΙΑΖΗ
0,00
3.360
42.470,40
ΧΛΩΡΟΥ
62
77,38
1.420
17.948,80
Σ Υ Ν Ο Λ Α
148
184,70
13.340
168.617,60