Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων για την προμήθεια: α) Μελανιών, τόνερ (εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων –
φαξ), β) γραφικής ύλης, γ) φωτοαντιγραφικού χαρτιού  Α4, Β4, Α3, Α4 έγχρωμου, Ρολού Plotter A0, A1, χαρτιού ματ επιχρισμένου, ειδικού χαρτιού (πάπυρου) και ειδικού χαρτιού ΜΠΡΙΣΤΟΛ για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών του  Ε.Μ.Π., συνολικού
προϋπολογισμού 315.231,96 € συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 254.219,32 €, ΦΠΑ:  61.012,64 €). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν επίσης στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  135634 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

DIAKIRIXI MELANIA GRAFIKI XARTI 2021 FINAL ADAM

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_21PROC009146202

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Espd-Request

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Espd-Request

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή zip και πρέπει να γίνει αποσυμπίεση για να δείτε το αρχείο xml που εμπεριέχει και είναι απαραίτητο για το αντίστοιχο αρχείο Pdf.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΚΑΝΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX