Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 36969/29.07.2022

Α. Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  (κτηρίων, οικοπέδων, κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του).  Δημιουργία Μητρώου παγίων με όλα τα στοιχεία της  κινητής και ακίνητης περιουσίας του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Β. Ετήσια Οικονομική & Λογιστική Παρακολούθηση, έλεγχος και συνολική συμφωνία οικονομικής χρήσης και υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022, Παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικής – δημοσιονομικής – ασφαλιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (315.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 390.600,00 ΕΥΡΩ €, ΦΠΑ 75.600,00€) και αναλύεται ως εξής:

  • Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 260.400,00 ΕΥΡΩ €, ΦΠΑ 50.400,00€)
  • Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 105.000,00 € (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 130.200,00 ΕΥΡΩ €, ΦΠΑ 25.200,00€).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  169259  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 36969/29.07.2022 22PROC011069680

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Προκήρυξη 22PROC011069559

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή XML