Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ:

Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης διεργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης  αξίας από την αξιοποίηση/εκμετάλλευση αποβλήτων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ 5062122, άξονας προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση των μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία», [ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ0851, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2021ΕΠ08510059 & ίδιοι πόροι]

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 827.659,64 € (μη συμπ. ΦΠΑ 24%), ήτοι στο ποσό των 1.026.297,95 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/11/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  174651 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή XML

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή ODT

Διευκρίνιση σχετικά με τον χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της υπ’ αριθ. πρωτ. 49049/14.10.2022 διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης διεργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης  αξίας από την αξιοποίηση/εκμετάλλευση αποβλήτων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων».