Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών του Ε.Μ.Π.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 108.558,39 € (πλέον ΦΠΑ 24%: 26.054,01 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 134.612,40 € συμπ. ΦΠΑ 24% που αναλύεται στα επιμέρους Τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ Α: «Προμήθεια καρεκλών και σκαμπώ για την κάλυψη των αναγκών των σχολών του Ε.Μ.Π». εκτιμώμενης αξίας 89.280,01€ συμπ. ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 72.000,01€, ΦΠΑ: 17.280,00 €)
  • ΤΜΗΜΑ Β: «Προμήθεια βιβλιοθηκών,προθήκες,βιτρίνες και ερμάρια για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών του Ε.Μ.Π.», εκτιμώμενης αξίας
    14.696,60€ συμπ. ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 11.852,10 €, ΦΠΑ: 2.844,50 €)
  • ΤΜΗΜΑ Γ: «Προμήθεια γραφείων, τραπεζιών, θρανίων, υποπόδιων, καλόγερων και κρεμαστρών τοίχου για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών του Ε.Μ.Π.», εκτιμώμενης αξίας 30.635,79€ συμπ. ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 24.706,28 €, ΦΠΑ: 5.929,51€)

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 180872 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή XML

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX