Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών του Ε.Μ.Π.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των των 548.247,70 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 442.135,24 €, Φ.Π.Α.: 106.112,46 €)

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  177752  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.