Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών του Ε.Μ.Π.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 393.569,56 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 317.394,81 € €, Φ.Π.Α.: 76.174,75 €).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  204211 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή XML

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOC