Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Περιγραφή: “Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 21895/28-05-2021 για την Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 230.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 185.483,87€, ΦΠΑ 24%:  44.516,13€), και αναλύεται στα επιμέρους Τμήματα:

Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS», προϋπολογισμός 186.248,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 150.200,00€, ΦΠΑ 24%: 36.048,00€)

Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος Αποθήκευσης Δεδομένων», προϋπολογισμός 43.752,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.283,87€, ΦΠΑ 24%: 8.468,13€)

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξ. Αριθμούς: 133488 (Τμήμα 1), 133527 (Τμήμα 2).”

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΤΜΗΜΑ 1

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΤΜΗΜΑ 2

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX