Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και ανταλλακτικών Σχολών, προϋπολογισμού 58.995,00€, μη συμπ.
ΦΠΑ 24% (14.158,80€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 73.153,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ_ΑΔΑΜ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_35690-06-09-2021

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Espd-Request

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή zip και πρέπει να γίνει αποσυμπίεση για να δείτε το αρχείο xml που εμπεριέχει και είναι απαραίτητο για το αντίστοιχο αρχείο Pdf.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX