Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΣΑΡΩΤΕΣ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΟΙ), ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα, σχεδιογράφοι), ειδικών συστημάτων αποθήκευσης και επιστημονικού λογισμικού για τις ανάγκες των Σχολών και διοικητικών υπηρεσιών του ΕΜΠ.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX

Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα, σχεδιογράφοι), ειδικών συστημάτων αποθήκευσης και επιστημονικού λογισμικού για τις ανάγκες των Σχολών και διοικητικών υπηρεσιών του ΕΜΠ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 303.017,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). [Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 59546/29-11-2022, Συστημικός Αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 178266].

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

2η διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού &
περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα, σχεδιογράφοι), ειδικών συστημάτων
αποθήκευσης και επιστημονικού λογισμικού για τις ανάγκες των Σχολών και διοικητικών υπηρεσιών του
ΕΜΠ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 303.017,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). [Αριθμός Πρωτοκόλλου
Διαγωνισμού: 59546/29-11-2022, Συστημικός Αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 178266].

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF