Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (ν.3850/2010) για διάστημα δέκα (10) μηνών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 49.672,60 € (πλέον ΦΠΑ 24%: 11.921,42 €):

  • ΤΜΗΜΑ Α: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (ν. 3850/2010) για διάστημα δέκα (10) μηνών» : 22.635,80 € (πλέον ΦΠΑ 24%: 5.432,59 €)
  • ΤΜΗΜΑ Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (ν. 3850/2010) για
    διάστημα δέκα (10) μηνών» : 27.036,80 € (πλέον ΦΠΑ 24%: 6.488,83 €)

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  180912  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή XML

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή ODT

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή ODT


Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού
Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (ν. 3850/2010) για διάστημα δέκα (10) μηνών», σύμφωνα με το άρθρο
27 του Ν. 4412/2016», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 49.672,60 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). [Αριθμός
Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 64879/30-12-2022, Συστημικός Αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180912].

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF