Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προμήθεια: α) Μελανιών, τόνερ (εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων), β) γραφικής ύλης, γ) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, A4 color, Β4, Α3, Ρολού Plotter A0, A1, και ειδικού χαρτιού ΜΠΡΙΣΤΟΛ για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών του Ε.Μ.Π.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 149.285,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.391,13 €, ΦΠΑ:  28.893,87 €), που αναλύεται στα επιμέρους Τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ Α: «Προμήθεια μελανιών (εκτυπωτών-πολυμηχανημάτων) για την κάλυψη των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών του Ε.Μ.Π.», εκτιμώμενης αξίας 102.194,20 € συμπ. ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 82.414,68 €, ΦΠΑ: 19.779,52 €)
  • ΤΜΗΜΑ Β: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών του Ε.Μ.Π.», εκτιμώμενης αξίας 11.874,85 € συμπ. ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 9.576,49 €, ΦΠΑ: 2.298,36 €)
  • ΤΜΗΜΑ Γ: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, A4 color, Β4, Α3, Ρολού  Plotter A0, A1, και ειδικού χαρτιού ΜΠΡΙΣΤΟΛ για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών του Ε.Μ.Π.», εκτιμώμενης αξίας 35.215,95 € συμπ. ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 28.399,96 €, ΦΠΑ: 6.815,99 €)

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  180848  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή XML

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή ODT

Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια: α) Μελανιών,
τόνερ (εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων), β) γραφικής ύλης, γ) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, A4 color,
Β4, Α3, Ρολού Plotter A0, A1, και ειδικού χαρτιού ΜΠΡΙΣΤΟΛ για την κάλυψη των αναγκών των
διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών του Ε.Μ.Π.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.391,13 ευρώ
(πλέον ΦΠΑ 24%) [Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 64750/29-12-2022, Συστημικός Αύξων αριθμός
ΕΣΗΔΗΣ: 180848].

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Ανακοίνωση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια: α) Μελανιών, τόνερ (εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων), β) γραφικής ύλης, γ) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, A4 color, Β4, Α3, Ρολού Plotter A0, A1, και ειδικού χαρτιού ΜΠΡΙΣΤΟΛ για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών του Ε.Μ.Π.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.391,13 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). [Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 64750/29-12-2022, Συστημικός Αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180848].

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια: α) Μελανιών, τόνερ (εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων), β) γραφικής ύλης, γ) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, A4 color, Β4, Α3, Ρολού Plotter A0, A1, και ειδικού χαρτιού ΜΠΡΙΣΤΟΛ για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών του Ε.Μ.Π.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.391,13 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). [Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 64750/29-12-2022, Συστημικός Αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180848].

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF