Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. 20122/25-04-2023 για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών για τις εγκαταστάσεις ψύξης-θέρμανσης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών για τις εγκαταστάσεις ψύξης-θέρμανσης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
και του Συγκροτήματος Πατησίων.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Ανακοίνωση επί της υπ ́αριθμ. 20122/25-04-2023 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών για τις εγκαταστάσεις ψύξηςθέρμανσης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων».

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF