Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOC

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOC

Διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος. [Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 35220/21-07-2023, Συστημικός Αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 205172].

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF