Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προμήθεια αδειών για το Microsoft Office 365 for Education (EES/Campus Agreement) για δύο (2) έτη

Περιγραφή: «Προμήθεια αδειών για το Microsoft Office 365 for Education (EES/Campus Agreement) για δύο (2) έτη» προϋπολογισμού 59.960,00 €, μη συμπ. ΦΠΑ 24% (14.390,40€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 74.350,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Παρακάτω θα βρείτε και τα αντίστοιχα έγγραφα που σχετίζονται με τον εν λόγω διαγωνισμό.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Office 365 v.3

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ OFFICE

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή DOCX