Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

nbilalis

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – 22PROC011884357 – 64140/22-12-2022 Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα, σχεδιογράφοι), ειδικών συστημάτων αποθήκευσης και επιστημονικού λογισμικού για τις ανάγκες των Σχολών και διοικητικών υπηρεσιών του ΕΜΠ»

Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα, σχεδιογράφοι), ειδικών συστημάτων αποθήκευσης και επιστημονικού λογισμικού για… Περισσότερα »Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα, σχεδιογράφοι), ειδικών συστημάτων αποθήκευσης και επιστημονικού λογισμικού για τις ανάγκες των Σχολών και διοικητικών υπηρεσιών του ΕΜΠ»

Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης διεργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από την αξιοποίηση/εκμετάλλευση αποβλήτων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ 5062122, άξονας προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση των μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία», [ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ0851, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2021ΕΠ08510059 & ίδιοι πόροι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης διεργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης … Περισσότερα »Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης διεργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από την αξιοποίηση/εκμετάλλευση αποβλήτων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ 5062122, άξονας προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση των μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία», [ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ0851, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2021ΕΠ08510059 & ίδιοι πόροι

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 36969/29.07.2022 για: Α. Τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (κτηρίων, οικοπέδων, κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του). Τη δημιουργία Μητρώου παγίων με όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Β. Την ετήσια Οικονομική & Λογιστική Παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη συνολική συμφωνία οικονομικής χρήσης και την υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικής — δημοσιονομικής — ασφαλιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 36969/29.07.2022 Α. Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  (κτηρίων, οικοπέδων, κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του). … Περισσότερα »Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 36969/29.07.2022 για: Α. Τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (κτηρίων, οικοπέδων, κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του). Τη δημιουργία Μητρώου παγίων με όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Β. Την ετήσια Οικονομική & Λογιστική Παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη συνολική συμφωνία οικονομικής χρήσης και την υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικής — δημοσιονομικής — ασφαλιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.